★ Hayat PDF / Epub ✈ Author Engin Geçtan – Alwaysonltd.co.uk

Hayat Psikoloji psikiyatri icerigi cok basarili Yazar kuantum fizigi, kaos teorisi vs kisimlarla ilgiligorus belirtirken, uzmanligi olmadigina deginmis ama, keske hic oralara girmeseydi dedirtebilir ozellikle bu konularda bilgisi olan okuyuculara. Kitaptan begenilmeyi merkez alan bir dunya, insanin kendi icinde giderek daha siki kilitlenmesine ve cikisi bulunmayan bir yanlizliga gomulmesine neden olabilir kitap cok guzel Psikaanalizi anlasilir bir dilde okuyun. Psikoloji ders kitab gibi Anla lmas olduk a g B ss r terim kullanm Ben ne bileyim ne demek bu diyosunuz okurken Dolay s yla cok a r okunuyo Bir konu b t nl de yok Ger ekten hayattan bahsediyo Kah oras ndan kah buras ndanAma ger ekten t m bunlara ra men ok de erli bi kitap oldu unu d n yorum A r olmas kitab n de il bnm kabahatim olabilir. Baz kitaplar tam zaman nda okumaya ba lad ma inan r m Bu sefer de yle oldu Gen tan dan rendim, bildi imi sand m eyleri yeniden d nd m ve yazma ilham ald m Hayat, Frans z atas z ndeki gibi, ger ekten mr n yar s ndan sonra anla lmaya ba lanan bir eymi ve Gen tan d nceleriyle bana ula t D n p de anlamland ramad klar m , kimseyle konu amad klar m , bilmediklerimi fark ettim.T rk esi bu kadar d zg n bir psikoterapistin d ncelerini okumak harik ladeydi B y d m, ilham ald m, belki bu hayat nda tan amad k, bir sonraki sefere Karanl k yerleri ayd nlatmaya al an deniz feneri gibi Engin Ge tan ki inin kendisinin, lkenin, d nyan nTam ya ad m z a n k lavuzu niteli inde, gayet g zel bir yolculuk yapt m sayesinde Al nt lar kitab n i eri ini y kseltmi i kof ki isel geli im kitaplar i in harcad n z zaman , bilimsel verilere dayal bir kitapla de i tirmek istemez misiniz Fazla kuramsal olmamak ad na yazar ya ant ya dayal rneklerle anlatt klar n b t nlemi Di er varl klardan daha st n ve geli mi oldu u san s nda olan uygarla m insan, asl nda bu gezegende ya ayan varl klar n en k r lgan K r lganl ndan t r de y k c l a e ilimli Di er varl klar yaln zca hayatta kalabilmek amac yla sald rgan davran larda bulunuyorlar Uygarla ma ad na do adan giderek uzakla an insan, bu kopuklu un getirdi i aresi olmayan yaln zl ndan t r y k c l ktan ba ka amac olmayan sald rgan davran lar sergileyebiliyor Do adan kopma bizleri zaten ta yamayaca m z oranda birbirimize muhta hale getirmi ken, imdi de d nyaya kumanda edebilme umuduyla teknolojinin pe inden s r kleniyoruz. Son zamanlarda benim gibi bir i yo unlu u, stres ve kayg sorunlar eken, hayat s rekli sorgulayan bir arkada mla sohbet ederken nermi ti bu kitab S rekli yan mda ta yorum, ara s ra bak yorum demi ti de neden bu kadar ok okudu una anlam verememi tim Daha yar s na gelmeden anlam t m bile Biraz kar k, belli bir konuya ba l kalmadan ilerledi inden, ka rd m d nd m eyler olabilir diye ben de tekrardan zerinden ge mek istiyorum imdi Kendinize ok ey katabilece iniz, kimisine biraz a r gelebilecek ama ok az sab rla gayet ak c bir ekilde okuyabilece iniz bir kitap Do u Bat kavramlar n ve kim oldu umuzu da ok iyi irdeliyor. Bana g re hayat, bir dizi rastlant ve bizim o rastlant larla birlikte nas l var oldu umuz ya da olmad m z nce g nayd n, sonra biraz haz, biraz ac , biraz a k, biraz hayal k r kl , biraz s cakl k, biraz yaln zl k, biraz boyun e me, biraz ba kald r ve ard ndan iyi geceler D g c ve tutkular engellenmi ler i in ise hayat, ocukken oynad m z oyunlar n b y y nce izin verilmeyen oyunsuzlu u Bence hayat, tart lmas gerekmeyecek kadar s radan ve yal n Ama insanl k tarihi boyunca, onu karma k bir hale getirme y n nde inan lmaz ustala m z z lmesi zor bir yuma a d n t rm z Engin Ge tan Hayat bir dizi rastlant ve bizim o rastlant larla birlikte nas l varolu umuz ya da olmad m z K saca bu Hayat.Ne kadar korkar olduk kendimiz gibi ya amaktan, kim ne der tela yla nsan olmak kitab kadar beni etkilemesede harika bir kitap. Son 10 y ld r hep elimdedir, her sene bir kere daha g zden ge iririm. Hayat, Psikiyatrist Engin Ge Tan N, Uzun Y Llard R S Rd Rd Klinik Deneyimin Ard Ndan Psikiyatriye, Lkemiz Insan Na Ve Bug N Kaosun Kenar Nda Ya Anan S Re Lere Bak N Dile Getirdi I Bir Al Ma Zellikle B Y K Kent Insan N N G Nl K Ya Am Nda Hi D Nmeden Ger Ekle Tirdi I Onlarca Ayr Nt Y Sade Bir Dille G Zlemleyen Ge Tan, Bunlar N Hayat M Zda Asl Nda Ne B Y K Bo Luklara Kar L K Gelebilece Ini Sapt YorGe Tan Terapi Deneyimlerinden Rneklere De Yer Verdi I Kitab Nda Yabanc La Madan Kuantum Kuram Na, Kaostan G Lgeler E Kadar Pek Ok Konuya De Iniyor


About the Author: Engin Geçtan

Uzmanl k alan psikiyatri olan Engin Ge tan 1975 1987 y llar aras nda meslek d okuyucular taraf ndan da ilgiyle kar lanan d rt kitap yazd ok say da bas m yapm ve yapmakta olan, kendi bilimsel disipliniyle ilgili bu d rtl n n ard ndan nsan Olmak, Varolu u Psikiyatri, Normald Davran lar ve Psikanaliz ve Sonras , psikiyatri alan n n er evesinden kma iste i do rultusunda


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top