Hunyango sa Bato eBook ´ Hunyango sa Kindle -


Hunyango sa Bato Niyayanig ng Hunyango sa Bato ang burukrasya ng korupsiyon, ang sikolohiya ng mapagsapalaran, at ang literatura ng kagila gilalas Kumapit, dahil hindi na mapipigil ang ragasa ni Abdon M Balde Jr sa larangan ng kathang Filipino Roberto T A onuevo


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About the Author: Abdon M. Balde Jr.


Back To Top