!!> BOOKS ✻ Nasipse Adayız ✴ Author Ercan Kesal – Alwaysonltd.co.uk

Nasipse Adayız PDF Epub Nasipse Aday Z Ercan Kesal Jobs In Kingston.co.uk Bu Ak Am Da Bilmem Ne D N Salonunday M Yemekli Davet Var Her Zamanki Gibi Elengimizi Nceden G Nderdik, Uygun Saatte De Yerimizi Ald K Erisi Ok Kalabal K Stanbul Da En Ok Say Da Kendilerinin Oldu Unu Iddia Eden Bilmem Nerelilerin Dayan Ma Gecesi Yap L Yor Uzun Masalara Kar L Kl Oturmu , Yemek Yiyen, Konu An, P En Orta Ya Ve Zerinde Erkekler Doldurmu Ortal.Kal N B Y Kl , Koca Kafal Bir Yerel Sanat Saz Yla Bir Eyler Alm , Sonra Da Ara Vermi , Dinleniyor Sahnedeki Tak M Elbiseli, Beyaz G Mlekli, Enine Izgili Bordo Kravatl , Kel Kafal , Ortadan Uzunca Boylu, Heyecanl Adam Kim Benim Tabii Ki.Pazarl Klar, Imaj Operasyonlar , Anket D Menleri Ba Lamalar, Ayarlamalar, Gecelere Kat Lmalar, Yukar Ya Ula Maya Al Malar Oy Ve Ili Ki Pe Inde Delidolu Bir U Ra Nsana Akl N Yediren Bir Tak Nt Arada, Hayat Ve Anlam Muhasebesi Ve K R K Bir A K N Tamirine Dair Solgun Bir Mit K K Ve B Y K Siyasetin Deveranlar N , Ikbal Hesaplar N B T N Hararetiyle Anlatan Trajikomik Bir Novella Ercan Kesal N Bilinen Sahicili Iyle, S Cak Slubuyla


About the Author: Ercan Kesal

1959 da do an Ercan Kesal, hekim ve sinema oyuncusudur.Ege niversitesi T p Fak ltesi nden 1984 y l nda mezun oldu Keskin Devlet Hastanesi, Bala ve k ylerinde Sa l k Oca hekimli i yapt Daha sonra zel hastane sekt r ne girdi Nuri Bilge Ceylan n Uzak filmiyle oyunculu a ad m att Bir Zamanlar Anadolu da filminde Ebru ve Nuri Bilge Ceylan la birlikte yazd senaryo 2011 y l nda Asia Pacifi 1959 da do an Ercan Kesal, hekim ve sinema oyuncusudur.Ege niversitesi T p Fak ltesi nden 1984 y l nda mezun oldu Keskin Devlet Hastanesi, Bala ve k ylerinde Sa l k Oca hekimli i yapt Daha sonra zel hastane sekt r ne girdi Nuri Bilge Ceylan n Uzak filmiyle oyunculu a ad m att Bir Zamanlar Anadolu da filminde Ebru ve Nuri Bilge Ceylan la birlikte yazd senaryo 2011 y l nda Asia Pacific Screen d lleri nde En yi Senaryo dal nda d le aday g sterildi Peri Gazozu 2013 ve Nasipse Aday z 2015 kitaplar leti im Yay nlar taraf ndan bas lm t r10 thoughts on “Nasipse Adayız

 1. says:

  Ercan Kesal k vrak bir dili olan, g rm ge irmi bir yazar Daha ok retse, yazd klar n biraz daha s k dokusa yerli ehov olacak.Kesal bu novellas nda d zen partilerinin birinden belediye ba kan aday olmaya heves eden bir doktorun hikayesini anlatm D zen politikas n n nas l r tt n , insan nas l onurundan etti ini komik bir dille g stermi Yerel y netimler d zeyinde nas l bir ahlaki r me ya and n g zelce ort


 2. says:

  3,5 Bir yerel se im, ba kan aday aday hicvi Se ilme a amas na gelmeden aday olmaya al an Dr Kemal G ner in amiyane tabirle gaza geli i, zaaflar na yenilmesi, batt n g rd halde kendini kurtaramamas vs vs Konu beni sar p s r klemedi i i in 3 ama yazar n aralara italik serpi...


 3. says:

  Uzat lm bir yk gibi geldi Mizah dozu daha fazla olsaym yakla m n bir tabana oturtabilirdim bu uktan , beklentim daha fazlayd.


 4. says:

  Kose yazilarini, senaryolarini, oyunculugunu sevdigim ve takip ettigim biridir Ercan Kesal Ozellikle kose yazilarinda hep icimi acitan birsey olurdu Neyse ki bu sefer kendisinden gulumseten bir sey okudum arada kahraman n babas yla olan diyaloglar gozlerimi yasartsa da Bu ara...


 5. says:

  Dalga ge meden alay etmenin kitab n yazm adam K sa tan m bu.Benim neslimin uzak durdu u, hatta k msedi i bu lkede politikaya girme s reci ancak bu kadar yal n ve ger ek i anlat labilirdi nsanlar, durumlar, diyaloglar her zamanki gibi tan d k, ger ek i ve sade ok, ok, ok be endim


 6. says:

  modern zaman n aziz nesin yk lerini okuyormu um gibi hissettim naif ve g zel bir dil, g zel de inilen noktalar var kitapta.


 7. says:

  nce uzun y llar doktorluk yapt ta raya, kendi deyimiyle bozk r a g t rm t beni Ercan Kesal, Peri Gazozu ismini verdi i, hemen hemen tamam otobiyografik geler bar nd ran yk kitab yla nsan n i ini yakan lke ve toplum ger eklerini, insanl k durumlar n mizah y kl , berrak bir dille g zler n ne seriyordu Bununla yetinmeyip, Taylan Kara n n kitapla ilgili ele tiri yaz s nda belirtti i gibi, okurun bozk r la olan ili kisini geni letiyor, orada daha ok ey g rmes


 8. says:

  Partilerden birinden belediye ba kanl aday adayl na soyunan bir doktorun nas l d zene hemen ayak uydurdu unu ve kendini bir anda nas l ahlaki bir r menin i inde buldu unu g n be g n g steren bir roman Siyasete girenlerin r d n bilirdik ama bu roman bu de i imin nas l ger ekle ti ini kendi halinde bir doktorun siyaset i in nas l yava yava ...


 9. says:

  Ercan Kesal n samimiyetini, ki ili ini, hayat tarz n yaz lar nda ok rahat hissetti imi d n yorum O ne yazarsa yazs n bu samimiyet hep n planda olacak san r m Baz yazarlar n kitaplar yla aralar nda duvarlar olsa da Ercan Kesal nkiler ok kendi Birtak m ki ilere politikan n nas l fazla geldi ini ve kendilerinin inand , benimsedi i de erleri nas l alt st etti ini anlat yor Bilinmeyen bir ey de il bu ama bu i lere nas l bula ld n ve i lerin nas l y r d n doktorun zel hayat y E


 10. says:

  Normalde bu t r kitaplara 5 puan vermem ama bu kitab okurken ok keyif ald m Siyasetin arklar n n nas l i ledi ini, ortada d nen kirli oyunlar , pazarl klar , iki y zl insanlar ok sahici bir dille anlatm ...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top