Hardcover Ý Tito eBook Ô

Tito Autori su pre li sve najva nije etape ivota Josipa Broza Tita, posebno se bave i Titovim usponom na elo jugoslavenske Komunisti ke partije, vrlo uspje nim ratnim razdobljem, sukobom sa Staljinom, njegovim lutanjem kada je rije o smjerovima razvoja jugoslavenskog socijalizma, a zna ajan napor napravljen je i kako bi se opisao onaj dio njegove politi ke biografije koji se obi no zanemaruje, a to su njegove posljednje godine na vlastiAutori se bave i Titovim pozicioniranjem na me unarodnoj sceni, laviranjem izme u Istoka i Zapada Nastoje to preciznije razdvojiti svojedobne mitove koji su se stvarali oko samoupravljanja i nesvrstanosti od onoga koliko su te dvije klju ne odrednice Titove politike bile stvarno vrijedne i va ne Vrlo je detaljno opisano i stvaranje njegovog kulta li nosti u emu je i sam Tito klju no sudjelovao Naravno da su se autori bavili i onim pitanjima o kojima se posljednjih godina vode polemike, posebno o tome kakva je bila Titova uloga u komunisti koj represiji za vrijeme rata i u pora u, pa i u kasnijem obra unu s neprijateljskom emigracijom Poseban odjeljak posve en je hrvatstvu i jugoslavenstvu Josipa Broza Tita Tu su i odjeljci o odnosu Tita i Krle e, te Tita i Tu mana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top